Kumru Tarihçesi

Kumru ilçemiz çağlar boyunca kavimlerin yaşadığı bir bölgedir. Tarihi M.Ö. 584-555 yıllarından Pers imparatorluğuna dayanmaktadır. Pont Krallığı üç asra yakın bu bölgede hakimiyet kurmuştur. M.S. 391-395 yıllarında bu bölge Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir. M.S. 391-395 yıllarında Orta Asya'dan büyük göçler halinde gelen Peçenek ve Kuman Türkleri Kumru topraklarında uzun süre kalmış yörenin Türkleşmesinde büyük rol oynamışlardır. Yöremizde güçlü Türk hakimiyeti 1095-1175 tarihinde Danişmentliler tarafından sağlanmıştır.

 

Danişmend Ahmet Gazinin ölümü ile yöre kısa süreli de olsa Bizanslılar tarafından işgal edilmiştir. 178 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından Selçuklu topraklarına katılmıştır. Selçuklu Devletinin Kösedağ savaşından sonra gücünü kaybetmesi üzerine bu topraklarda birçok beylikler oluşmuştur. Sırasıyla 1327-1380 yılları arasında Eratna Beyliğine, ondan sonra Kadı Burhanettin’in idaresine daha sonra 1389 yılında Hacı Emiroğluları’nın hakimiyetine girmiştir. 1398 yılında Yıldırım Beyazıt ‘in Samsun ve Ordu topraklarına girmesi ile bu bölge Osmanlı idaresine bağlanmıştır.

 

Kumru Cumhuriyet dönemindeki nahiye konumunu 1960 yılına kadar sürdürmüş, bu tarihte de ilçe olmuştur. Fatsa’nın ilçe oluşu ile birlikte buraya bağlı bir nahiye iken 1 Nisan 1961 Tarihinde 7033 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçemizin isminin nereden geldiği konusunda çeşitli rivayetler bulunmasına rağmen büyük çoğunluk Elekçi deresinin taşarak, bugünkü ilçe merkezi olan bölgeye fazla miktarda kum bırakması ile birlikte bölgenin Kumlu ismiyle anılmaya başlaması ve Kumlu ismi zamanla halk arasında Kumru olarak anılmasından dolayı bu ismi aldığı konusunda fikir birliği içerindedir.